مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای-  بین بازمهندسی و بهبود مستمر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement

عنوان فارسی:

توسعه‌ی حرفه‌ای-  بین بازمهندسی و بهبود مستمر

چکیده:

بازمهندسی و بهبود مستمر رویکردهای فوق العاده عالی در «حیات» سازمان محسوب می‌شوند. مطالعات فعلی، هم بر تفاوت‌ها و هم بر شباهت‌های بین این دو رویکرد تاکید می‌کنند. هدف از مطالعه‌ی فعلی کاربردی‌نمودن مفهوم این دو رویکرد در پیشرفت زندگی شخصی است. جهت‌گیری به سمت هر یک از این دو رویکرد بستگی به خصوصیات شخصی متعددی دارد. آزمون‌های مختلفی برای بررسی شخصیت، ریسک‌پذیری، خودکام‌بخشی از طریق شغل، سازگاری با تغییرات و غیره انجام شد. این آزمون‌ها در یک سیستم نرم افزاری انجام شد. نتایج نشان داد که بین مراحل زندگی و مدل مناسب برای پیشرفت شخصی رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 11

سال مقاله: 2013

فرمت فایل: PDF انگلیسی+ Word فارسی


دسته:

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی توسعه‌ی حرفه‌ای- بین بازمهندسی و بهبود مستمر

خرید آنلاین