مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Relationship between parenting styles and hardiness in high school Students

عنوان فارسی:

روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی روابط بین سبک های فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی می باشد.

روش کار: در این پژوهش همبستگی و مقطعی، 176 دانش آموز دبیرستانی (80پسر و 96 دختر) از طریق شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از تهران انتخاب شد. نمونه گیری نگرشهای شخصی (PVS) به وسیله Kobasa تهیه شد و پرسشنامه اختیارات والدین نیز (PAQ) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد که رابطه مثبت و مهمی بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت وجود دارد.

تعداد صفحات انگلیسی: 5

تعداد صفحات فارسی: 10

سال مقاله: 2014

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


دسته:

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روابط بین سبکهای فرزندپروری و مقاومت در دانش آموزان دبیرستانی

خرید آنلاین